Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid:

Abdi Juristen is een onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder het geven van juridische bijstand en advies. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Abdi Juristen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.Opdracht:

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Abdi Juristen. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. Abdi Juristen behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en bijkomende kosten.

De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Abdi Juristen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

  1. Uitvoering van de opdracht:

De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Abdi Juristen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Abdi Juristen te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn ontvangen, is Abdi Juristen gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Abdi Juristen is bevoegd een voorschotbedrag in rekening te brengen en pas een aanvang met de verzochte werkzaamheden te nemen nadat dit bedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van cliënte. Over ontvangen voorschotten wordt geen rente vergoed.

Abdi Juristen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht te stoppen indien naar voren komt dat de opdrachtgever bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van Abdi Juristen is geschaad.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Abdi Juristen verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Abdi Juristen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Abdi Juristen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Abdi Juristen kenbaar behoorde te zijn.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Abdi Juristen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Abdi Juristen een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen.

 

4.Elektronische communicatie:

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Abdi Juristen opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en Abdi Juristen als bewijs behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

 

5.Honorarium, verschotten en facturering:

De kosten van uitvoering van de opdracht door Abdi Juristen omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor het algemeen geldende uurtarief.

Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de vaste prijs niet gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden met spoed.

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Abdi Juristen ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, portokosten, kosten van uittreksels), zijn voor rekening van de cliënt. Abdi Juristen is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.

Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door Abdi Juristen te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door Abdi Juristen in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

6.Betaling:

Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL39 KNAB 0764 3178 81 ten name van Abdi Juristen.

Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Abdi Juristen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever.

Abdi Juristen is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Abdi Juristen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 

7.Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Abdi Juristen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het terugbetalen van het in de offerte afgesproken honorarium voor het leveren van een bepaalde dienst.

Bij het inschakelen van derden is Abdi Juristen niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

Abdi Juristen levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat. In geen geval is Abdi Juristen aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

8.Auteursrecht:

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Abdi Juristen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abdi Juristen niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

 

9.Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Abdi Juristen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Spread the love